หนังสือ

หนังสือ การส่งเสริมสุขภาพ


             หนังสือเล่มนี้   เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา  การส่งเสริมสุขภาพ  ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งที่ผ่านมาผู้เขียนได้เริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อในคำอธิบายรายวิชานี้  แล้วนำมาจัดเป็นใบความรู้  ใบงาน  เพื่อนำไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้กับนักศึกษาโดยในระหว่างการนำไปใช้  ได้มีการติดตาม  ประเมินผล  สัมภาษณ์  ทดลอง  สอบถาม  นักศึกษา  แล้วนำข้อค้นคว้าที่พบมาปรับปรุง  แก้ไขให้มีความสมบูรณ์  จนกระทั่งรวบรวม  จัดทำรูปเล่มขึ้นมา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427597

วันที่ยื่นคำขอ

10/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050250

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม