หนังสือ

หลักสูตรฝึกอบรมครูนักวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา


                        หลักสูตรฝึกอบรมครูนักวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเป็นครูนักวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะช่วยปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนในเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดีในสังคม ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครูนักวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครูและสังคมในท้องถิ่นต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427550

วันที่ยื่นคำขอ

08/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050216

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม