สื่อการสอน

E-book ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เบตง


             เพื่อประชาสัมพันธ์ฐานแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและฐานราและอุตสาหกรรมบริการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ชุมชนอุโมงค์ ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สมุนไพรเชิงพาณิชย์ Healty Care & Beauty การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

การประดิษฐ์สื่อการสอน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427745

วันที่ยื่นคำขอ

14/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050269

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม