ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding รูปแบบ Unplugged ที่บูรณาการท้องถิ่น: "โค้ดดิ้งหรรษา ชวนน้องมาทำโรตี"


        ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ของประเทศไทยที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โดยการพัฒนาศักยภาพครูสาระเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักการการคิดเชิงคำนวณด้วยชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding รูปแบบ Unplugged ที่บูรณาการท้องถิ่น เพื่อให้ครูสาระเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการพลักดันนักเรียนให้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณอันเป็นทักษะแห่งอนาคตที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425345

วันที่ยื่นคำขอ

20/12/2022

เลขทะเบียน

ส.018019

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม