ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอการทำซาลาเปามัลเบอร์รี่ของวิสาหกิจชุมชนหม่อนแปรรูปชุมชนหลังกองร้อย จังหวัดยะลา


            วิดีโอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นอาศัยฐานความรู้และวัตถุดิบที่มีของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์กลุ่มและผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ตลอดจนใช้เป็นสื่อในการจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425052

วันที่ยื่นคำขอ

13/12/2022

เลขทะเบียน

ส.018002

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม