ศิลปกรรม

Halasin


                เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตลักษณ์ร่วม “ป่าฮาลาบาลา”  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา เพราะฮาลาบาลาเป็นป่าในยะลาที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติสูง ทั้งด้านพรรณไม้  สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่หลากหลายกลุ่มผลิต หลากหลายผลิตภัณฑ์ และหลากหลายเทคนิคผลิต  โดยผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับ อาทิ ตุ้มหู/สร้อยข้อมือ/ สร้อยคอ ฯลฯ  ที่ใช้อัตลักษณ์ย่อยในการพัฒนา ได้แก่ “เทือกเขาสันการาคีรีแห่งป่าฮาลาบาลา” สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการสาน//การเพนท์สีก่อนนำมาเคลือบเรซิ่น  ก่อเกิดผลงาน  Set  “Halasin”
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427090

วันที่ยื่นคำขอ

-

เลขทะเบียน

ศ7.019389

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม