หนังสือ

แอปพลิเคชัน ฐานเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว


               การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตร ศูนย์วิจัยข้าว เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ข้าวสามารถใช้ระบุถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในชุมชน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวในชุมชน อีกทั้งในการตรวจสอบพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าว เพื่อการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ ตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร กำหนดให้ผู้รับรองพันธุ์ต้องบันทึกลักษณะประจำพันธุ์ข้าว ในทุกระยะของการปลูกในแปลงนา ซึ่งในปัจจุบันการจดบันทึกดำเนินการในรูปแบบการใช้กระดาษจดบันทึกจากภาคสนามในแปลงนา แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะประจำพันธุ์ข้าว ทำให้ต้องใช้เวลานานในการบันทึกผล และมีความยุ่งยากจากการปฏิบัติงานในภาคสนาม ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นเพื่อช่วยให้การจดบันทึกมีความสะดวกและง่ายขึ้น ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงทำการพัฒนานวัตกรรมจาก    แอปพลิเคชัน appsheet เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ข้าวในภาคสนามผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป ดังนั้นนวัตกรรมนี้ นอกจากจะช่วยย่นเวลาในการทำงาน และลดความยุ่งยากในการปฏิบัติ    ยังช่วยให้การจดบันทึกมีความถูกต้องเที่ยงตรงมากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังเกษตรกรในชุมชน    โดยนวัตกรรมนี้สามารถช่วยเกษตรกรในการระบุถึงพันธุ์ข้าวที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชุนด้วยตนเองเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากแต่ละชุมชนยังไม่เคยทำการจดบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไว้ ทำให้   ไม่ทราบถึงการสูญหายไปของข้าวบางพันธุ์ซึ่งอาจเป็นพันธุ์ดั้งเดิมในชุมชน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423828

วันที่ยื่นคำขอ

27/10/2022

เลขทะเบียน

ว.049469

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม