ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ "ป้าข้างบ้าน"


          เนื่องจากปัจจุบันสภาการณ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะมีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อ มีจานวนลดน้อยลงในแต่ละปี อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ จำนวนนักเรียนน้อยลง การเกิดขึ้นของโครงการทางด้านการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียนมีทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปในสังคมยุคดิจิทัล ในยุคปัจจุบัน 
         การทำประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social network) อันประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เป็นลักษณะคลิปวิดีโอขนาดสั้นและอินโฟกราฟิก (Infographic) สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยทั่วไปในสังคมได้โดยง่าย ซึ่งข้อมูล เนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวยังสามารถถูกเผยแพร่และส่งต่อออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         สื่อวีดีโอ “ป้าข้างบ้าน” เป็นสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนำเสนอเนื้อหาในเรื่อง การเรียนสถาบันการศึกษาใกล้บ้านและการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในคณะที่เรียนหนังสือ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426750

วันที่ยื่นคำขอ

08/02/2023

เลขทะเบียน

ส.0181162

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม