ออกแบบ

ลวดลายผ้า


เลขที่คำขอ 2302000535 วันที่ยื่นคำขอ 06/02/2566

เลขที่คำร้อง 2023020600465 วันที่รับคำร้อง 06/02/2566

ประเภทสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ

ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า (อตีตาญาลอ2)

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2302000534

วันที่ยื่นคำขอ

06/02/2023

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม