ออกแบบ

อุปกรณ์ทะลวงไส้หลอด


                    แบบขอผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครองนี้คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ทะลวงใส้หลอดกระจูด โดยชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ทะลวงใส้หลอดกระจูดดังกล่าวคือตัวเจาะของอุปกรณ์ทะลวงใส้หลอดกระจูด ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร มีความยาวของอุปกรณ์  24 เซนติเมตร ส่วนที่แรกคือส่วนจับยาว 5 เซนติเมตร ส่วนที่สองเป็นส่วนทะลวงใส้ มีลักษณะเกลียวยาว 17 เซนติเมตร ส่วนที่สามเป็นส่วนปลายมีลักษณะแหลม การใช้งานทำโดยทะลวงอุปกรณ์ไปตามความยาวของหลอด ซึ่งจะทำให้ใส้ออกหมด และไม่เกิดความเสียหาย


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2202005137

วันที่ยื่นคำขอ

14/12/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม