ออกแบบ

กระเป๋า (ผ้าไทยจากใบคล้า)


             ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของดอกบัวจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเมื่อผู้ใช้เปิดกระเป๋าจะให้ความรู้สึกเหมือนดอกบัวบานทำให้ผู้ใช้สัมผัสถึงความรุ่งโรชน์และรุ่งเรืองโดยใช้วัสดุจากใบคล้าที่มีลักษณะคล้ายกับต้นจูดซึ่งเป็นงานอัตกรรมส่งออกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงซึ่งได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่เนื่องจากในชุมชนที่อยู่มีต้นคล้าจำนวนมากที่นำมาใช้แทนต้นจูดได้โดยนำกระเป๋าจากใบคล้ามาตัดเย็บกับผ้าไทยทำให้กระเป๋าดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102004915

วันที่ยื่นคำขอ

09/11/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม