ออกแบบ

ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน (ละออจันทน์)


การสร้างอัตลักษณ์เป็นกลยุทธ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความโดดเด่น ในเรื่องของวัฒนธรรมชายแดนใต้ นักออกแบบได้สร้างลวดลายนี้ขึ้นมาโดยการนำอัตลักษณ์เดิม คือ ดอกจันทน์กะพ้อ  และสีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีชมพู สีเทา เพื่อชูความโดดเด่นของอัตลักษณ์ให้ชัดเจน เมื่อนำลวดลายไปจัดวางจะให้ความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียว และเป็นเอกภาพ

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102002350

วันที่ยื่นคำขอ

04/06/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม