ออกแบบ

ลวดลายผ้า “สามัคคี”


การออกแบบลวดลายผ้า สื่อความหมาย ถึงความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ โดยใช้เส้นโค้ง ให้เกิดเป็นรูปร่างอิสระ ลักษณะกลม มน โดยรูปร่างที่ปรากฏมีแรงบันดาลใจมาจากรูปมือของคน มีนัยยะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของทีม ของกลุ่ม มาตัดทอนเกิดลายที่เป็นการประสานสอดรับกัน จัดเรียงเป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกัน

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102001920

วันที่ยื่นคำขอ

07/05/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม