อาหาร

สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่และเจลลี่ ที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากเนื้อตาลโตนด


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2203000313

วันที่ยื่นคำขอ

04/02/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม