สื่อการสอน

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม


             สื่อเป็นตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ ความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน ในทางการศึกษามีคำที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน สื่อการศึกษา อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น ในปัจจุบันจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งก็คือ การนำเอาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

             สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้การวัดและเรขาคณิต จึงออกแบบและผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมตามมาตรฐาน ค 2.1 ป 6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสมบัติของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม จะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจะมีรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ 2 รูป ถ้ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะเป็น 180 องศา รูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบมาจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะมีขนาดของมุมภายในทั้งสี่มุมของรูปสี่เหลี่ยมรวมกัน มีค่าเท่ากับ 360 องศา หรือเท่ากับผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม 2 รูป และสื่อการสอนคณิตศาสตร์เรื่องมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม และทำให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักหาคำตอบจากการสังเกตสื่อ เพื่อสร้างข้อคาดการณ์ด้วยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากรูปธรรมสู่นามธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

              สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ฐบานหลัก แผ่นสี่เหลี่ยม ที่ปิดติดทับตรงกลางของฐานหลัก ทั้ง 4 มุมของแผ่นสี่เหลี่ยมมีมุมภายใน มีการเซาะร่องทะลุบนฐานหลัก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมุมภายในซึ่งร่องรองรับการเคลื่อนที่ของแผ่นมุม ภายในแผ่นสี่เหลี่ยมมีเส้นเชือกลากเป็นเส้นตรงมาจากมุมภายใน และลากไปนอกพื้นที่แผ่นสี่เหลี่ยม เพื่อให้แผ่นมุมภายในสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นเชือก และเมื่อแผ่นมุมภายในเลื่อนมาบรรจบกันจนเกิดการรวมแผ่นมุมภายในทั้ง 4 มุม จะได้มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ 360 องศา

สนใจผลงาน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

TEL : 0610420262

MAIL : Tlo@yru.ac.th

LINE ID : ipoyru

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #YRU #IPO


กลุ่มอุตสาหกรรม

การประดิษฐ์สื่อการสอน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2203000158

วันที่ยื่นคำขอ

24/01/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม