ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

สูตรการเตรียมแผ่นยางนวดฝ่าเท้าจากน้ำยางผสมเส้นใยธรรมชาติและกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2203000053

วันที่ยื่นคำขอ

10/01/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม