พอลิเมอร์/ เคมีภัณฑ์

กรรมวิธีการผลิตสีอังคักจากเชื้อราในรูปแบบผง


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

พอลิเมอร์/ ปิโตเลียม/ เคมีภัณฑ์/ เซรามิก

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2103000803

วันที่ยื่นคำขอ

16/03/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม