อาหาร

กรรมวิธีการผลิตน้ำผึ้งผงแบบปราศจากความร้อน


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2103000806

วันที่ยื่นคำขอ

16/03/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม