เกษตร/ประมง

ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

การแปรรูปเกษตร/เกษตรกรรม/ประมง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

2003003378

วันที่ยื่นคำขอ

09/03/2020

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม