หนังสือ

คู่มือการเรียนรู้เรื่อง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา


                 คู่มือการเรียนรู้เรื่องทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา เป็นการถอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2560-2562 การดำเนินงานภายใต้โครงการนี้มีการศึกษาถึงประเด็นของทรัพยากรชีวภาพที่โดดเด่นในพื้นที่ตำบลลำพะยา ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมถึงลักษณะสัณฐาน การตั้งชื่อ ช่วงเวลาดอกบานถึงผลแก่ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และแหล่งที่พบของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง  เมื่อโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จึงได้ดำเนินการจัดทำหนังสือทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา ทางคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจในการสืบค้นและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป

                 คู่มือการเรียนรู้เรื่อง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา มีหมายเลข ISBN : 978-616-7782-64-5 ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1. ข้อมูลตำบลลำพะยา 2. ประวัติทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา 3. การตั้งชื่อทุเรียนในตำบลลำพะยา 4.องค์ประกอบของทุเรียน 5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของทุเรียน 6. ความสำคัญของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา 6. ความเชื่อเกี่ยวกับทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง และ 7. ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในตำบลลำพะยา


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

381225

วันที่ยื่นคำขอ

12/03/2020

เลขทะเบียน

ว.000011

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม