ยา/ สมุนไพร

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดผลตาลโตนดสุกที่มีสารเบต้าแคโรทีน


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ยา/ สมุนไพร / เครื่องสำอาง/ เทคโนโลยีชีวภาพ/ วิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

เลขที่คำขอ

2201000733

วันที่ยื่นคำขอ

04/02/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม