เครื่องจักร

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกสำหรับผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันอากาศร้อนร่วมกับอินฟราเรด


อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องจักร/ โลหะการ/ ชิ้นส่วนยานยนต์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

เลขที่คำขอ

2201000253

วันที่ยื่นคำขอ

14/01/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม