ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

Read for fun


             การพัฒนาเกมสำหรับผู้เรียนเป็นสิ่งที่สามารถสนับสนุนการเข้าใจ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อบทเรียน เกิดกระบวนการอยากเรียนรู้เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย สนุก ไม่น่าเบื่อ เป็นเรื่องราวที่สามารถเข้าถึงง่ายโดยนำมาบูรณาการกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423132

วันที่ยื่นคำขอ

06/10/2022

เลขทะเบียน

ส.017911

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม