อาหาร

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


           จากการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการนำส่งรายงานการเงินไม่ทันเวลาของสหกรณ์และกลุ่มกษตรกรใน จังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา พบว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยเฉพาะจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี โดยเฉพาะ  การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การปิดบัญชีประจำปีและการจัดทำงบการเงิน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การจัดทำผังบัญชี รวมถึงลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นนำมาซึ่งการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจากการเปิดเผยข้อมูลของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจังหวัดยะลาพบว่าจดทะเบียนเลิกปกระกอบการประมาณ 60% เนื่องจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรไม่สามารถจัดทำงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
           ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มกษตรกรในจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ทันเวลา โดยใช้วิจัยวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา  ตามข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการจัดทำบัญชีให้เกิดคุณภาพเพื่อให้ได้งบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรได้ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

422120

วันที่ยื่นคำขอ

21/09/2022

เลขทะเบียน

ว.049046

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม