หนังสือ

ผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลา


          เอกสารคู่มือผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงผลการวิจัยเบื้องต้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยเรื่องรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลา ที่มาเข้าร่วมเวทีวิพากษ์ผลการวิจัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้ได้เห็นข้อมูลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการให้ข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ในการตอบโจทย์วิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

422333

วันที่ยื่นคำขอ

27/09/2022

เลขทะเบียน

ว.049124

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม