ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

การแปรรูปปลาโคบ (แหนมปลาโคบ) โครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มประมงเรือเล็กที่มีรายได้น้อย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


           วิดีโอเรื่องการแปรรูปปลาโคบ (แหนมปลาโคบ) โครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มประมงเรือเล็กที่มีรายได้น้อย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบหรือกรณีศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยวีดิโอได้นำเสนอกระบวนการผลิตแหนมปลาโคบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจและสามารถเข้าถึงได้ทุกวัย
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423113

วันที่ยื่นคำขอ

06/10/2022

เลขทะเบียน

ส.017842

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม