ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลา


         วิดีโอเรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลาพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบหรือเป็นกรณีศึกษาแก่เกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิดีโอนำเสนอการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดยะลา 3 กลุ่มวัย ได้แก่ 1) เกษตรกรวัยหนุ่มสาวหรือเจอเนอเรชั่นวาย (Y Generation) เป็นเกษตรกรที่มีอายุต่ำกว่า 41 ปี หรือ เกิดหลังปี พ.ศ. 2523  2) เกษตรกรวัยกลางคนหรือเจอเนอเรชั่นเอ็กซ์ (X Generation) เป็นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 41-55 ปี หรือ เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2509-2523 และ 3) เกษตรกรสูงวัย หรือ เจอเนอเรชั่นเบบี้บูม (Baby Boom Generation) เป็นเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 55 ปี หรือ เกิดก่อนปี พ.ศ. 2509
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

422386

วันที่ยื่นคำขอ

27/09/2022

เลขทะเบียน

ส.017599

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม