ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังตามวิถีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีมีการพัฒนา       อย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถแยกออกจากความต้องการหรือจำเป็นได้ ทั้งยังมีความความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตลดภาวะการพึ่งพิงผู้อื่น มีศักยภาพในการดำเนินชีวิต โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การดูแลตนเอง         ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การติดต่อสื่อสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำธุรกิจออนไลน์ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลาย  ดังนั้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความสำคัญ        ของเทคโนโลยี เป็นผู้สูงอายุในยุค Digital ได้อย่างกลมกลืนร่วมกับคนวัยอื่น ๆ สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

         นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังตามวิถีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นคลิปวิดีโอที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

420717

วันที่ยื่นคำขอ

05/09/2022

เลขทะเบียน

ส.017593

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม