หนังสือ

บทเรียนเสริมทักษะบนเครือข่ายแอปพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น (App Chinese)


ต้องการพัฒนาสื่อให้กับนักเรียน/นักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่น สามารถเรียนผ่านมือถือได้ และใช้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

391005

วันที่ยื่นคำขอ

01/03/2021

เลขทะเบียน

ว.048820

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม