ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับ 2 แขนง คือ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองในระบบ CHECO เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทั้งหมด
จะเรียนร่วมกันและจะมีการแยกแขนง ตามความพึงพอใจของนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม เป็นประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 ท่าน คือ  แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เครานวล และแขนงอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีการบูรณาการให้ครอบคลุมเป้าหมายของตลาดแรงงานได้มากขึ้น
ทำให้บัณฑิตที่จบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ/หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้มากขึ้น และมีโอกาสในการสอบบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัยได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีตำแหน่งที่เปิดสอบเป็นจำนวนมากทั้งในหน่วยงานของท้องถิ่น และของกรุงเทพมหานคร
จากความต้องการของท้องถิ่นนั้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยมีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องเพื่อสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชุมชน และสถานประกอบการได้ 2) การประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผู้ชำนาญการจัดทำรายงานผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401838

วันที่ยื่นคำขอ

23/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016769

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม