ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เดิมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548 ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต และได้ปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี) อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ให้กลับไปเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แบ่งเป็น
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลิตครูคอมพิวเตอร์เพื่อสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่น บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3) บุคลากร 1.นายอิมรอน แวมง 2.ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์ 3.ดร.ศิริชัย นามบุรี 4.ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
5.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง 4) การประกอบอาชีพ ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กราฟิกดีไซน์ เป็นต้น


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401817

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.017206

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม