ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล จากจุดเด่นนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงจุดสำคัญนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ขึ้นมา โดยในปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษาแรกที่ทางสาขาสัตวศาสตร์ได้แยกตัวออกมาจากสาขาเดิมคือสาขาเกษตรศาสตร์

      การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนะศาสตร์สัตว์ การจัดการและการเลี้ยงดูสัตว์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้บัณฑิตมีความรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานในการจัดการงานปศุสัตว์ที่ดีต่อไป 2) ปรัชญาของหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล  มุ่งพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม 3) บุคลากร 1.นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง 3.นางสาวเกตวรรณ
บุญเทพ 4.นายบุคอรี มะตูแก 5.นางสาวไมซาเราะห์ สะมะแอ 6.นางสาวรอยมีย์ สาอุ 4) การประกอบอาชีพ ได้แก่ ปศุสัตว์ นักวิชาการ สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้จัดการฟาร์ม เป็นต้น


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401813

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016746

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม