ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 ซึ่งเดิมเปิดสอนโดยใช้หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏในชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ 2548 ต่อมาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2550 และปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 และปัจจุบันหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 4 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ปรัชญาของหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง มีภูมิปัญญา และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธืที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3) บุคลากร 1.ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา 2.ดร.อัจฉราพร ยกขุน 3.ผศ.ซอและ เกปัน 4.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ 5.นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ 6.นางแพรวศรี แพรวศรี 4) การประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ เป็นต้น


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401812

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016766

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม