ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้ง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้
มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ
มีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์
ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่
จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

          รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเดิมเป็นหมวดวิชาเกษตรกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูยะลา ที่เปิดสอนวิชาพื้นฐาน บังคับให้แก่นักศึกษาระดับ ปกศ. และ ปกศ. สูง ต่อมาเปิดเป็นวิชาโทให้แก่นักศึกษาระดับปกศ. สูง และคบ. ตามลำดับ หลังจากมีการแยกส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีการเปลี่ยนหมวดวิชาเกษตรศาสตร์เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์และเปิดรับนักศึกษาในระดับปกศ. สูง (เกษตรกรรม), คบ.(เกษตรกรรม) ตามลำดับ เมื่อวิทยาลัยครูยะลาได้เปลี่ยนสถานะ   เป็นสถาบันราชภัฏยะลาได้มีการเปิดสอนวิชาการสาขาอื่น ๆ นอกจากสายการศึกษา ภาควิชาเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นจึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ภายหลังสถาบันราชภัฏยะลามีนโยบายขยายส่วนราชการภายในสถาบันโดยแยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดตั้งเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถจัดตั้งเป็นคณะได้ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลไม่ต้องการให้มีการขยายส่วนราชการจึงจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรแทนเมื่อปี พ. ศ. 2544  และดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรเต็มรูปแบบเมื่อเดือนธันวาคม พ. ศ. 2544  ปี พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏยะลาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามประกาศกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ยุบรวมเข้าเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน   หลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในชั่วโมงบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติ ณ ศูนย์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี หน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ในปีการศึกษา 2551 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในสาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นมากขึ้น และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน 2) ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีภูมิปัญญา และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ ตลอดจนสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3) บุคลากร 1.ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม 2.ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ 3.ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
4.ผศ.พรสวรรค์ เพชรรัตน์ 5.นายสมทบ เวทโอสถ 6.วรพัฒน์ สายสิญจน์ 7.นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต 8.นางสาวนูรีซัน เปาะนา
4) การประกอบอาชีพ ได้แก่ เป็นผู้ผลิดที่มีรายได้เป็นของตัวเองในระหว่างเรียน, การตลาดในโลกดิจิทัล, สมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401810

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016747

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม