ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพัธ์สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทย์ฯ มรย


เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็น
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด

          ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป
กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง

          คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทย์ฯ มรย.” ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล

           รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2537 จนถึง ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงครั้งแรกเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ในปีพ.ศ. 2551-2554 และมีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2554 เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2555-2559 ตามด้วยการปรับปรุงในครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 ใช้ในปี พ.ศ. 2559-2563 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 เริ่มใช้ในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 2) ปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยา ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น 3) บุคลากร 1.ดร.ยาสมี เลาหสกุล 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ 4.ดร.วารุณี หะยีมะสาและ 5.นางสาวอลภา ทองไชย 6.นางสาวลักขณา รักขพันธ์ 7.นางสาวซีรีหัน ชายดานา 4) การประกอบอาชีพ ได้แก่
นักวิชาการชีวภาพ, นักวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ, นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม, นักพันธุวิศวกรรมและปรับปรุงพันธุ์, ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม, นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และต่อยอดไปถึงครู/อาจารย์


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401804

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016748

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม