ศิลปกรรม

รูปแบบการสอนแบบ BOAT Model


             การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงพยายามค้นหาวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BOAT Model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการผสมผสานรูปแบบและเทคนิคการสอนที่ผู้สร้างสรรค์ค้นพบจากประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี และการนำหลักการสอนและการพัฒนาทักษะการคิดในการจัดทำงานวิจัยมาบูรณาการในรูปแบบการสอน อันประกอบด้วย เทคนิคการสอนแบบ 5P ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับและขั้นตอน เรียนรู้จากกรอบแนวคิดใหญ่ไปสู่การเรียนรู้เชิงลึกด้วยการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) Participate ขั้นการมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลง กติกาในการเรียนรู้ 2) Prepare ขั้นการสร้างกรอบแนวคิดในการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติอย่างเข้าใจ 3) Practice ขั้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการของการวิจัยเป็นฐาน (Research based learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4) Perform ขั้นของการนำการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองไปใช้พัฒนาชุมชน และ 5) Personalise ขั้นการค้นพบศักยภาพจากการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การเรียนแบบเล่น (Learning like playing) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างสายสัมพันธ์และการวางโครงสร้าง (ขั้นก่อนการเล่น) 2) ขั้นการเริ่มเล่น 3) ขั้นการค้นหาศักยภาพในตัวตนจากการเล่นสู่การเรียนรู้ และ 4) ขั้นแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการเล่น
และการบูรณาการกับการนำกระบวนการทำวิจัยมาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐาน (Research based learning and Project based learning) โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับการใช้กระบวนการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน
โดยรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) อีกทั้งยังสามารถนำทักษะดังกล่าวไปบูรณาการและสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างน่าสนใจ เพื่อเป้าหมายปลายทางคือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เยาวชนของชาติต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417922

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

ว.047945

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม