ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม


          เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานในทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯลฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานและนโยบายขององค์กร นั้นไม่เพียงแต่อาศัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายที่องค์กร วางไว้ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ การพัฒนา ปรับปรุงนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นแรงผลักสนับสนุนขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ จนเป็นที่นิยมใช้สื่อสารอย่างกว้างขวางที่เรียกกันว่า โซเซียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงทุกแห่งบนโลกใบนี้ มีการเชื่อมโยงต่อสายใยสู่เครือข่ายโดยอาศัยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป กูเกิ้ลพลัส อินสตราแกรม หรือไลน์ เป็นต้น นับเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่อนข้างสูง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมีกระบวนการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ ลดความเข้าใจผิด สื่อสารที่ชัดเจนตรงต่อประเด็น เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์สาขาวิชาชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม วิทย์ฯ มรย.”ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ สาขาวิชาชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดของสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของจุลินทรีย์ อันได้แก่ แบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส โพรโตซัว และสาหร่าย รวมถึงความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่กระทำโดยจุลินทรีย์ ตัวอย่างเช่น กระบวนการก่อโรค การป้องกันและการบำบัดรักษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมาก  กระบวนการหมัก ซึ่งให้คุณประโยชน์ในทางการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การอาหารและทางอุตสาหกรรม กระบวนการย่อยสลายหรือการบำบัดทางชีวภาพ ซึ่งสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยืนต่อไป เป็นต้น   ยิ่งกว่านั้น จุลชีววิทยากับบริบทชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงได้ในทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มใหม่ ได้แก่ รายวิชาฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล และรายวิชา
ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา   นอกจากนี้ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ได้กลายเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์   การวิจัยและการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ฟังไจและไวรัส ซี่งอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ 2) บัณฑิตจุลชีววิทยาเป็นนักจุลชีววิทยา ผู้รอบรู้ เปี่ยมด้วยทักษะและความชำนาญทาง จุลชีววิทยาและเทคโนโลยี เต็มด้วยความสามารถรอบด้าน รวมทั้งด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประกอบอาชีพและศึกษาในระดับสูงตามหลักวิชา กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) บุคลากร 1.นางสาวนุรอัยนี หะยียูโซะ 2.ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ  3.นายอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี 4.ดร.หัสลินดา บินมะแอ 5.นางสาวคอสียาห์ สะลี 6.นางสาวพูรกอนนี สาและ 7.ดร.สุธิมา ปรีเปรม  4) การประกอบอาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

401803

วันที่ยื่นคำขอ

22/02/2022

เลขทะเบียน

ส.016770

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม