หนังสือ

ไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา


-


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

302918

วันที่ยื่นคำขอ

27/02/2014

เลขทะเบียน

ว.33930

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม