ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

INSAN BERGUNA (โสตทัศนวัสดุ)


                        1.เกิดจากประสบการณ์ของตนเองที่เป็นวิทยากรอบรมการขับร้องอนาชีดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดอนาชีดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี และศึกษาวิจัยด้านอนาชีด ในเรื่อง 1) การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดกิจกรรมอนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 2) เรื่องแนวทางการสร้างมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ กรณีศึกษา : ศิลปะอนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานอนาชีดให้มีทำนองและเนื้อหาเพลงมีความไพเราะขับร้องด้วยหลากหลายภาษา เพื่อให้ทันสู่โลกอาเซียน โดยมีเนื้อหาเพลงสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ความเป็นครู คู่คุณธรรม และจริยธรรม บทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา การทำความดี เช่น การเป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมการให้ความรักต่อกัน และการมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีมน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ความบันเทิง  เป็นการขับร้องเป็นทีม ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 5 คน ซึ่งเป็นการขับร้องแบบเป็นทีมประสานเสียง
และที่สำคัญคือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตสำนึก ทัศนคติของความเป็นครู ทำให้ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจ
2.เกิดจากความต้องการให้สังคมเห็นอนาชีดในมุมมองใหม่ๆ เพราะอนาชีดเป็นศิลปะที่สามารถผสมผสานกับศิลปะด้านอื่นๆได้อย่างลงตัว เช่น วิถีชีวิต ปันจะสีลัต การเล่นว่าว และอาหารพื้นบ้าน 
3.เกิดจากแนวคิดที่ต้องการการนำศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการรายวิชาที่ตนสอน คือรายวิชา 110221201จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม ซึ่งในบทที่ 5 ในหัวข้อย่อย มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้สร้างสรรค์จึงนำเนื้อหาในบทเรียนมาประพันธ์เป็นเนื้อร้องอนาชีด 
จึงจำเป็นที่ออกแบบการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ น่าสนใจและทันสมัย ที่สำคัญต้องทำให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่สนใจและตอบรับการผลงานที่สร้างสรรค์ออกมา เยาวชนมีความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึก ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ และถ่ายทอดกับให้ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องและเหมาะสม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

378482

วันที่ยื่นคำขอ

15/10/2019

เลขทะเบียน

ส.15082

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม