ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

ตารีซารังบูรง (ระบำกรงนก)


           การสร้างสรรค์การแสดงชุด "ตรีซารังบุรง (ระบำกรงนก)" ได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำมาจากการทำกรงนก การประดับตกแต่งกรงนก จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่ารำให้เหมาะสมกับการแสดง โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
1) ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ดำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งน้นการผสมผสานระหว่างท่รำนาฏศิลป์พื้นบ้านกับลักษณะการถือกรงนก
2) การประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลง
3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมีความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับ
การแปรแถว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

376076

วันที่ยื่นคำขอ

25/06/2019

เลขทะเบียน

น.288

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม