หนังสือ

Model การสื่อสารเพื่อการแก้จนของผู้นำชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้


                        ความสามารถในการสื่อสารของผู้นำชุมชนมีความจำเป็นอย่างมากในพื้นที่ชุมชนในชนบท เนื่องจากพลวัตทางสังคมที่เป็นอัตลักษณ์และมีความเชื่อทางศาสนาที่สูง (Baldwin & Poje, 2020) และเมื่อพิจารณาทั้งมิติด้านความมั่นคง และมิติด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ปัญหาเพื่อให้ตรงจุดในการพัฒนาชุมชนควรอาศัยผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีข้อมูลของชุมชนรอบด้าน โดยอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารที่มีความเฉพาะเพื่อให้การสื่อสารที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และการสื่อสารที่ส่งผ่านไปยังประชาชนในพื้นที่มีความถูกต้อง และบรรลุผลตามเป้าประสงค์ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของผู้นำชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบายให้สอดกับบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
       การสื่อสารจึงมีความสำคัญในการสื่อสารเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนเนื่องจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของผู้นำชุมชนต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดนโยบายให้สอดกับบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น และพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อให้สามารถสื่อสารนโยบายไปสู่ประชาชนในรูปแบบที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายในทุกระดับต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417926

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

ปฏิเสธคำขอ

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม