ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

Let’s play at the park


                        เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้สื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  และความแตกต่างระหว่างบุคคล
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417983

วันที่ยื่นคำขอ

08/06/2022

เลขทะเบียน

ส.017010

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม