หนังสือ

ชุดนิทานส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ผักกาดให้อภัย


                        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด-19 นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ทำให้เด็กขาดทักษะทางสังคมเนื่องจากไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาวรรณกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเด็ก อยากสร้างสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด จึงได้พัฒนาชุดนิทานส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ผักกาดให้อภัย ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธกัน สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อที่สาธารณะได้ รู้จักคิดและมองโลกในแง่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

418161

วันที่ยื่นคำขอ

09/06/2022

เลขทะเบียน

ว.047959

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม