หนังสือ

ชุดนิทานส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ผักกาดหนูน้อยมารยาทดี


                        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด-19 นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ทำให้เด็กขาดทักษะทางสังคมเนื่องจากไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาวรรณกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเด็ก อยากสร้างสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด จึงได้พัฒนาชุดนิทานส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ผักกาดหนูน้อยมารยาทดี ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกฝังเรื่องมารยาทไทยให้กับเด็ก ให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

418115

วันที่ยื่นคำขอ

09/06/2022

เลขทะเบียน

ว.047954

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม