ศิลปกรรม

ดาหลา-มลายู : “ขาว” สุข สงบ ภายใน


                        โดยมีลักษณะของการแสดงออกในเนื้อหาของดอกดาหลาที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องลักษณะรูปทรง ขนาด และสีสันของดอกดาหลา รวมถึงรูปแบบของการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์ และรายละเอียดบางส่วน ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างที่เชื่อมโยงกันไป ในลักษณะของผลงานที่เป็นชุดสร้างสรรค์เดียวกัน ซึ่งสำหรับการรับรู้ในรูปแบบของภาพนั้น ได้เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ในทางจิตวิทยาในเรื่องสีกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นสำคัญ ซึ่งในแต่ละภาพจะวางโครงสีในลักษณะที่แตกต่างกันไป ตามแต่แนวคิดและอารมณ์ในการสื่อสารของภาพนั้น ซึ่งมีทั้งการใช้สีแบบส่วนรวม สีกลมกลืน สีคู่ขัดแย้ง สีต่างวรรณะ และการใช้สีแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความซับซ้อนทางความรู้สึกที่สอดแทรกความขัดแย้ง และการประสานให้เกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงในมิติของการจัดวางเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว พื้นที่ว่าง น้ำหนัก และการใช้สีต่างๆ ให้เกิดความงามอย่างเป็นเอกภาพ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417242

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052808

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม