ศิลปกรรม

สถานการณ์โลก


                        แรงบันดาลใจภายใต้สถานการณ์การโลกปัจจุบันที่ทุกคนต้องป้องกันตนเองและสังคมเพื่อก้าวผ่านเชื้อโรคร้าย โควิด-19
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417236

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052803

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม