หนังสือ

นิทานคุณธรรมจากวรรณกรรมในฝักกริช เรื่อง เจ๊ะบูงอกับเจ๊ะมือลอ


                        นิทานคุณธรรมจากวรรณกรรมในฝักกริชเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ วรรณกรรมแต่ละเรื่องได้รวบรวมและเรียบเรียงจากเรื่องเล่าในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งในแต่ละเรื่องอาจมีเรื่องราวหลายต้นฉบับที่ล้วนแต่มีคุณค่า ทางโครงการได้เลือกมาเพียงละหนึ่งต้นฉบับเพื่อพัฒนาเป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417118

วันที่ยื่นคำขอ

17/05/2022

เลขทะเบียน

ว.047815

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม