ศิลปกรรม

ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP 3 จังหวัด


                        : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า "ผลิตภัณฑ์โอทอป" และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ยังคงไม่มีพื้นที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อให้มี “พื้นที่ขาย” เชื่อมโยงไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่าย ที่มีไม่ทั่วถึงและไม่ถาวรจึงขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงดำเนินการโดยการออกแบบศูนย์การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนสินค้า พร้อมทั้งกระตุ้นให้แต่ละชุมชนรวมตัวกันนำภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่มีอยู่ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ดังนั้น การออกแบบศูนย์โอทอป เป็นศูนย์กลางของสินค้าโอทอปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยการสร้างรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นของสินค้า เพื่อเพิ่มค่า เพิ่มราคา โดยนำแนวความคิดจากภูมิปัญญาของว่าวบุหลัน หรือว่าววงเดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นของเล่นตามฤดูกาลแล้ว ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ว่าวก็เป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์ และเป็นตัวแทนของคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี เพราะลวดลายและโครงสร้าง ที่มีการอ้างอิงจากประวัติศาสตร์เป็นเวลาช้านาน แล้วนำมาลดทอนด้วยศาสนา เพื่อให้ถูกต้องในหลักการอิสลาม จนมาเป็นว่าวบุหลันสวยงาม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

387105

วันที่ยื่นคำขอ

19/10/2020

เลขทะเบียน

ศ4.001727

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม