ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง เรื่อง ดนตรีบานอ


ความสำคัญและความเป็นมา

ดนตรีพื้นบ้านบานอหรือดนตรีรองเง็ง คือ ดนตรีและเพลงที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่นภาศใต้ ซึ่งสาระของดนตรีพื้นบ้านจะแสดงถึงภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นนั้น! ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น และยึดถือปฏิบัติพัฒนาสืบทอดต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันในกลุ่มสังคม และ วัฒนธรรมนั้น ดนตรีพื้นบ้านมีส่วนช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งของชาวบ้านในชุมน ทางด้านจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบสังคมของชุมชน ดนตรีที่ใช้บรรเลงมี ไวโอลิน แมนโดลิน แอโคเดียน รำมะนา ฆ้อง มาลาคัส และแทมโบรินดนตรีรองเงถ้าประกอบเป็นวงใหญ่จะมีความไพเราะและชวนฟังมากยิ่งขึ้น

การสร้างสรรค์และการจัดทำสื่อ

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง เรื่อง ตนตรีบานอได้แนวคิดจากการจะสืบสาน อนุรักษ์ดนตรีพื้นบานออย่างไรให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้ได้เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบในการจัดทำสื่อเสมือนจริง

1.ฟรีโปรแกรมชื่อ https://www.vidinoti.com

2.ฟรีแอพพลิเคชั่น V-Player

3.เพลงบรรเลง

4.วิตีโอประกอบ

5.ภาพประกอบ


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

386981

วันที่ยื่นคำขอ

15/10/2020

เลขทะเบียน

ส.015982

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม