หนังสือ

แอพพลิเคชั่นตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้


                        แอพพลิเคชั่นตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ องค์ประกอบของแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หน้าหลัก หน้าที่มาและแนวคิด หน้าองค์ความรู้ หน้าวิดีโออาหาร หน้าเกี่ยวกับเรา และหน้าติดต่อเรา เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417924

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

ว1.009815

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม